Đối tác

MS306-2-1 Bright chrome Brand: Haitan/Hengzhu

MS308-1-1 MS308-2-1 Bright chrome Brand: Haitan/hengzhu

MS402-1 MS402-2 MS402-3 Bright chrome Brand: Haitan/Hengzhu

MS403-1 MS403-2 Bright chrome Brand: Haitan/hengzhu

MS408-1-1 MS408-2-1 MS408-3-1 Brand: Haitan/Hengzhu Hàng thông dụng, thường có sẵn. 

Khóa 3 tiếp điểm MS461-1-1 Brand: Haitan/Hengzhu

MS480-1-1 MS480-1-2 Mạ chrome xám NSX: Haitan/Hengzhu

MS483-1-1 MS483-1-2 Brand: Haitan/Hengzhu

Brand: Haitan/Hengzhu

MS507-2-1 MS507-2-2 Bright chrome Brand: Haitan/hengzhu