khóa, bản lề tủ điện

Đối tác

Bản lề HL009 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL011-1 & HL011-2 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL012 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL015 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL016, mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL017 NSX: Haitan/TQ

Bản lề HL018 Mạ đen trơn MSX: Haitan/TQ

Bản lề HL019, mạ đen trơn NSX: Haitan/TQ

Bản lề HL020, mạ sáng bóng NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL025-1, HL025-2 Mạ đen hoặc mạ sáng bóng MSX: Haitan, TQ

Bản lề HL029 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL035 NSX: Haitan, TQ